ANBI-profiel

Algemene gegevens
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Konijnenopvang Hillegom
Ook genoemd (handelsnaam): Konijnenopvang Hillegom
Statutaire zetel: Hillegom
KvK-nummer: 65375688
RSIN: 856086885
IBAN: NL38 RABO 0177 8302 47 te Hillegom (Rabobank)
Activiteiten: Het opvangen, koppelen en herplaatsen van konijnen die gevonden zijn of waar afstand van is gedaan. Tevens het geven van voorlichting aan (toekomstige) konijnenbezitters.

Contactinformatie
Bezoekadres: Veenenburgerlaan 23, 2182DA Hillegom
Postadres: Zie bezoekadres
Telefoonnummer: 06-12155298
Internetadres: www.konijnenopvanghillegom.nl
Emailadres: info@konijnenopvanghillegom.nl

Organisatie / bestuurders
Bestuurssamenstelling:
Y.C.M. Hunink   – Voorzitter
I. van der Aar-Zoeteman – Vice-voorzitter
D.M.A. Berkhout – Secretaris
J.A. McCarthy  –  Penningmeester

Beleid

Doelstelling
Stichting Konijnenopvang Hillegom heeft als hoofddoel het opvangen, koppelen en herplaatsen van konijnen. Daarnaast adviseren wij mensen over het houden en verzorgen van (hun) konijnen. Hiermee willen we het konijnenwelzijn verhogen.
Wij streven ernaar handelingen te verrichten en activiteiten te ondernemen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beleidsplan en jaarplan
Aan het eind van elk kalenderjaar wordt een jaarplan opgesteld voor het daarop volgende jaar. Aan de hand van het jaarplan worden activiteiten gepland en prioriteiten vastgelegd. Tijdens bestuursvergaderingen is het jaarplan een vast agendapunt om de voortgang te waarborgen.
Het beleidsplan dient als leidraad om de jaarplannen vast te stellen.

Jaarplan KOH 2024

Beloningsbeleid

 • Bestuursleden en werkgroepleden ontvangen geen vergoeding voor arbeidskosten.
 • Reiskosten en andere (redelijke en in overleg) gemaakte onkosten ten behoeve van de opvang worden vergoed.

Financiën/vermogen

 • De toegankelijkheid van het vermogen voor de bestuursleden is in de statuten vastgelegd.
 • Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit de inkomsten van adopties en afstand van konijnen en van donaties en giften. Hiertoe is een bankrekening op naam van de stichting geopend.
 • Bij opheffing van de stichting zal het overgebleven vermogen gedoneerd worden aan een op dat moment door het bestuur nader te bepalen dierenwelzijnsorganisatie in de breedste zin des woord.
 • Elk jaar schrijft de stichting een financiële verantwoording. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd. In het jaarverslag worden de uitgevoerde activiteiten en de daarmee gemoeide financiën opgenomen en inzichtelijk gemaakt.

Werving gelden
Om aan financiële middelen te komen zal de stichting:

 • donateurs werven onder bedrijven en particulieren;
 • sponsoring in natura werven (bijv. bouwmaterialen, groente etc);
 • activiteiten organiseren met als doel geld op te halen voor de konijnenopvang;
 • fondsen en bedrijven aanschrijven om projectmatige investeringen te kunnen bekostigen.

Activiteiten
De stichting voert de volgende activiteiten uit:

 • Het opvangen en verzorgen van konijnen die zijn gevonden/ontsnapt dan wel afgestaan. Hiertoe zorgen wij voor voedsel, drinken, een droge en schone leefruimte en bieden wij waar nodig medische verzorging.
 • Het uitplaatsen van konijnen. Konijnen worden in principe nooit alleen uitgeplaatst. Er worden een maatje en een geschikte nieuwe eigenaar voor gezocht. We koppelen in de opvang, waarna in de meeste gevallen het nieuwe koppel enkele dagen in de opvang blijft, zodat de kans van slagen zo groot mogelijk is.
 • Het (laten) castreren van mannelijke konijnen door de aan ons verbonden dierenarts om (ongewenste) nestjes te voorkomen, zodat wij als opvang niet bijdragen aan het vermeerderen van het aantal konijnen.
 • Het inenten van konijnen om hen zoveel mogelijk te beschermen tegen heersende ziektes.
 • Indien nodig het onderbrengen van konijnen in pleeggezinnen om de vereiste medische dan wel sociale of gedragsmatige zorg te kunnen geven.
 • Het geven van voorlichting aan zowel konijneneigenaren als geïnteresseerden.
 • Het actief zoeken naar sponsors en donateurs voor een financiële bijdrage dan wel bijdrage in natura, zodat de continuïteit van de opvang gewaarborgd blijft en activiteiten eventueel uitgebreid kunnen worden.
 • Het werven van vrijwilligers met hetzelfde doeleinde als voorgaande punt.

Toekomstvisie
Als konijnenopvang streven wij, naast het hoofddoel (het opvangen, koppelen en herplaatsen van konijnen) de volgende doelstellingen na:

 • Een zo compleet mogelijk pakket aanbieden aan konijneneigenaren. Klanten kunnen dan ook bij de opvang terecht voor zaken als cursussen/advies, het trimmen van langharige konijnen, vakantie-opvang, workshops etc.
 • Het opzetten van een educatief programma te ontwikkelen met betrekking tot het houden van konijnen, gericht op kinderen/(basis)scholen.
 • Het maken van een informatieboekje om mee te geven aan konijneneigenaren met informatie over verzorging, ziekte en gedrag van konijnen.
 • De opvang verder ontwikkelen: de werkzaamheden aan de opvang afmaken, de huidige hokken vervangen voor onderhoudsvriendelijke(re) konijnenverblijven, een werkruimte in de schuur realiseren, etc. Dit om van de opvang een zo veilig en werkbaar mogelijke plek te maken. In 2016 is hier mee gestart, maar dit is deels een langere-termijn plan.
 • Bewijs van vakbekwaamheid behalen zodat we als konijnenopvang voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de overheid die voor opvangen gelden.
 • De vrijwilligers van de opvang scholing bieden om het kennisniveau te verhogen.Bovenstaande doelen worden opgenomen in de jaarplannen van het jaar waarin ze worden uitgevoerd. Op dat moment wordt ook concreet invulling gegeven aan de wijze van uitvoering en de financiering.

Taakverdeling
De taakverdeling van het bestuur staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Samenwerking
De opvang werkt samen met (onder andere) onderstaande organisaties:

 • Andere konijnenopvangen (voor uitwisseling/overname van konijnen);
 • Dierenambulance (brengt gevonden konijnen en haalt indien nodig wilde konijnen op om deze naar de wildopvang te brengen);
 • Dierenarts (een dierenarts is bereid gevonden om opvangkonijnen tegen sterk gereduceerd tarief te behandelen en/of opereren).

Toezicht

 • De bestuursleden pakken waar nodig taken (gezamenlijk) op en hebben toezicht op elkaars beleid en werkzaamheden. Bij een verschil van mening wordt er gestemd, waarbij er een meerderheid van stemmen nodig is om te komen tot een beslissing. In geval van gelijke stemming heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.
 • Er is een Raad van Aanbeveling, welke één of twee maal per jaar een bestuursvergadering bijwoont. De Raad van Aanbeveling mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur.
  Overige bepalingen rondom het nemen van besluiten staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement.

Beheer
Het vermogen van de stichting is gestald op een zakelijke rekening bij de Rabobank. In het Huishoudelijk Reglement zijn de afspraken vastgelegd over de besteding en toegang tot het vermogen door de bestuursleden.

Algemene voorwaarden